DE03: K. & T. Goebel, S. Kunkel

Kathrin Goebel, Thomas Goebel, Silke Kunkel

Dnes na farmě Demeter Hofgut Oberfeld pracuje asi tolik lidí jako před sto lety – a farma je na to hrdá. Farma a lidé na ní pracující jsou přesvědčeni, že opravdu dobré jídlo nevzniká „šetřením zdrojů“ – ale tím, že lidé pracují na správném místě a i když to stojí více úsilí a zdrojů, ten čas tomu obětují a poté vyrobené výrobky jsou kvalitní.

Původně byly pozemky ve vlastnictví státu, nicméně v roce 2006 je převzala do správy občanská iniciativa. Domäne Oberfeld se stala jádrem projektu. Tato občanská iniciativa byla založena v roce 2003 za účelem zachování a přeměny Hofgut Oberfeld. Dnes funguje jako Asociace a je fórem pro příznivce a aktivisty a úzce spolupracuje s farmářskou komunitou. S podporou nadace se sídlem v Darmstadtu mohla Hofgut Oberfeld koupit statek a pronajmout si pozemky. Z občanské iniciativy vznikla také občanská společnost pro zemědělství, která má nyní 176 podílníků, většinou občanů z Darmstadtu, kteří mezitím přispěli kapitálem zhruba 1,8 milionu eur. Společnost Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG (HOLAG) převzala části statku na základě dědičného pronájmu na zemědělskou půdu na pronájem. Na pronajatém pozemku postavili kravín s halou na zpracování mléka a seník, pekárnu a farmářský obchod.

HOLAG je malá akciová společnost se šestičlennou dozorčí radou. V této organizační formě, která je pro ekologické zemědělství dosud vzácná, pracují tři členové představenstva, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady: Kathrin Goebel, Thomas Goebel a Silke Kunkel, Velmi úspěšně spolupracují s dalšími přibližně 60 zaměstnanci.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Kathrin Goebel, Thomas Goebel, Silke Kunkel.

Rok narození: 1974 / 1972 / 1972.

Pohlaví: Žena/ Muž/ Žena.

Vzdělání: Kathrin Goebel je farmářka a veterinářka, Thomas Goebel je farmář, Silke Kunkel je ortoptista (ortoptista poskytuje ve spolupráci s lékařem preventivní, léčebnou a diagnostickou péči pacientům s motorickými nebo senzorickými očními poruchami a podílí se na prevenci těchto poruch).

Zaměstnání: Všichni jsou zaměstnáni jako farmáři na plný úvazek.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG, Erbacher Street 125, 64287 Darmstadt.

Rozloha farmy v ha: 161 ha.

Popis farmy: Hofgut Oberfeld je různorodá farma, zaměřující se na zpracování, přímý marketing, nabízí také možnost stravování přímo na farmě a tzv. sezónní zahraničení (nabízí možnost pěstovat na jednu sezónu vlastní zeleninu na Oberfeldu – na pozemku o rozloze cca. 60 nebo 30 metrů čtverečních).

Skot a drůbež jsou chovány na základě udržitelného obhospodařování zemědělské půdy (orná půda o rozloze 115 ha, travní porosty o rozloze 46 ha).

Společnost se zaměřuje jednak na ekonomickou stránku provozu, ale také na výrobní cyklus, který přináší farmě přidanou hodnotu.

Věnují se množení semen, nabízí pronájem záhonku pro místní občany a mají k dispozici faremní pekárnu a mlékárnu, prodejnu a kavárnu.

Díky všestrannému biodynamickému zemědělství se přírodní prostor formuje ekologicky hodnotným způsobem a vyrábí se jídlo plné vitality. Suroviny jsou zpracovávány s řemeslnou zručností do různých charakteristických produktů.

Lidé v Hofgut Oberfeld zajišťují transparentní a jasné procesy a originální charakter produktů.

Všechny jejich kroky vycházejí z potřeb přírodního a sociálního prostředí a usilují o uspokojení zákazníků a partnerů.

Na Hofgutu se prolínají různé oblasti a tvoří ucelený životní prostor. Cílem je umožnit a podpořit setkání různých lidí a živé komunity.

Díky zemědělství a různým možnostem, farmy (např. sezónní zahrady) se lidem, kteří přijedou na farmu, nabízejí různé zkušenosti se životním prostředím a také mohou získat různý pohled na podstatu výroby potravin.

Díky konceptu farmy orientované na spotřebitele se Hofgut Oberfeld během pouhých deseti let stal zemědělsko-kulturním centrem, což má pro městské obyvatelstvo velkou přitažlivost. Vzhledem k tomu, že občané a podílníci budou mít i v dalších letech slovo při rozvoji farmy, je zaručeno, že statek zůstane v budoucnu lákavým cílem pro spotřebitele.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Společnost byla založena s 30 podílníky a základním kapitálem 280 000 eur. V průběhu let však došlo k postupnému navyšování kapitálu z důvodu investic. S penězi od podílníků a půjčkami od různých bank bylo možné farmu přestavět, byly zavedeny také zcela nové kultivační a marketingové koncepty. Za tímto účelem bylo rovněž investováno do rozvoje místní topné sítě s vytápěním dřevní štěpkou a fotovoltaikou. HOLAG má nyní celkové jmění přibližně 3 miliony EUR a poměr vlastního kapitálu přibližně 60 %. Programy veřejné investiční podpory byly použity pro rekonstrukci zemědělských budov a pro výrobu obnovitelné energie.

Bývalá konvenční farma zaměřená na produkci obilovin se postupně transformovala na vysoce diverzifikovanou, ekologicky řízenou smíšenou farmu s chovem různých druhů hospodářských zvířat. Například mlékárna byla zcela přestavěna na stáj pro 40 dojnic, chovají černý a hnědý nížinný skot, který patří Seznam ohrožených plemen. Všechna telata zůstávají na farmě a maso se prodává výhradně prostřednictvím farmářského obchodu. Kromě toho nyní na farmě chovají asi 1 250 nosnic, 250 hus na výkrm a 100 brojlerů.

Pro hospodaření na farmě je nejvyšší prioritou tzv..animal welfare (udržování dobrých životních podmínek a pohody hospodářských zvířat). Nejlepším příkladem toho je chov telat společně s matkami, který byl v roce 2015 oceněn hesenskou cenou za dobré životní podmínky zvířat v zemědělství. Oceněn byl také velkoryse navržený kravín a přirozená plemenitba vlastními chovnými býky. Nosnice žijí v mobilních kurnících, které jim umožňují volně se pohybovat na různých místech.

Podílníci se mohou kromě své finanční podpory zapojit i jinými způsoby. Jejich spolupráce je výslovně požadována v otázkách operačního rozvoje, financování, kontrolování nebo komunikace s veřejností.

Nadace Hofgut Oberfeld formálně „zastřešuje“ projekty a iniciativy spolupracujících partnerů aktivních na celkovém projektu Oberfeldu.

Řada lidí projevila solidaritu s myšlenkou zachránit poslední farmu v centru města Darmstadt a zachovat Oberfeld jako otevřenou farmu, místní rekreační oblast a posílit ji prostřednictvím ekologického managementu.
Financováním prostřednictvím akciové společnosti bylo dosaženo:

  • Příspěvek na provoz farmy.
  • Širokého zapojení občanů.
  • Věrnosti zákazníků.
  • Dalšího vnějšího dopadu a pozornosti.

„Pokud si chcete vybudovat podobný systém, doporučujeme zaměřit pozornost jednak na farmu samotnou a jednak na sociální prostředí. Mnoho aktivit, např. kulturních iniciativ, ale také know-how vzešlo z prostředí. Zároveň byl vývoj „farmy“ spojen s lidmi. Hodně se naučili o zemědělství, zapojili se do něj, převzali podíly na farmě nebo se stali zákazníky, kteří tvoří ekonomický základ současné farmy. Úspěch spočívá v této interakci mezi prostředím a farmou.“

„Důležitým faktorem úspěchu pro nás obecně a také pro financování projektu v rámci akciové společnosti a nadace bylo to, že jsme se rozvíjeli krok za krokem. Tímto způsobem všichni, kdo se na projektu podílejí, byli schopni pochopit vývoj, poznat se navzájem a vybudovat si důvěru, i když během tohoto vývoje došlo také ke krizím.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Důležité kompetence:

  • Fyzická a duševní výdrž a sebereflexe.
  • Pochopení holistického přístupu k farmaření.
  • Živá spolupráce a komunita.
  • Trpělivost, otevřenost, spolupráce, transparentnost a komunikace s ohledem na podnikání a jeho klíčové ekonomické údaje.

Závěrečné úvahy: K vybudování rozmanité biodynamické farmy se zaměřením na zpracování a marketing je nutná síla, know-how a dlouhodobé investice. Aby toho bylo možné dosáhnout, původně asi 30 občanů založilo s farmáři malou akciovou společnost: občanská iniciativa se tak stala občanským podnikem.

Podílníci přispěli nejen vlastním kapitálem, ale také svými znalostmi z celé řady profesí. Mezitím se na společném podniku podílelo asi 176 lidí, jež s podílem na kapitálu asi 60 % představují stabilní základnu i pro budoucí vývoj.

Naše akcie jsou „akcie na jméno s omezenou přenosností“, takže je lze prodávat pouze se souhlasem dozorčí rady a příslušný vlastník je vždy znám. Jednou ročně se roční účetní závěrka předkládá na valné hromadě; rozhoduje se o rozdělení zisků, o změnách stanov a volí se dozorčí rada a to každé tři roky. Dozorčí rada zase jmenuje výkonnou radu na pět let. Výkonná rada řídí společnost a koordinuje dlouhodobá rozhodnutí a velké investice s dozorčí radou.

Základem pro oslovení a přesvědčení více než 100 lidí s konceptem farmy je vysoký standard kvality při jednání s lidmi, přírodou a zvířaty, stejně jako velká transparentnost vůči vnějšímu světu a radost z komunikace a vztahů se zákazníky.

Ve společnosti Hofgut Oberfeld se usiluje o kontakt se zákazníky a kolegy, vývoj nových řešení a předávání zkušeností s potěšením.

Prostřednictvím biodynamického zemědělství se z Hofgut Oberfeld vyvinula farma, kde je možné načerpat energii. Barevnou a živou zemědělskou kulturu lze zažít prostřednictvím mnoha akcí.

Kultura této komunity umožňuje identifikaci, osobní odpovědnost, kreativitu a rozvoj jednotlivce a podniku.

Všechny důležité a dlouhodobé dohody mezi HOLAG a Stiftung Hofgut Oberfeld (Nadace Hofgut Obergelf) nebo jinými pronajímateli jsou stanoveny v řádných smlouvách. Dokud nejsou vyjasněny všechny otázky a uzavřeny dohody ve sporných bodech je to časově náročné. Avšak jasná dohoda poté vede k určité volnosti v manévrování a bezpečném plánování, a tedy k dobrému základu pro větší rozvojové kroky, jako jsou stavební úpravy a otevření nových provozních oblastí.

Organizační forma jako Aktiengesellschaft (společnost) vyžaduje určitou správu a velkou transparentnost. Poradní skupina je zvláště vhodná pro začlenění mnoha partnerů nebo pro vytváření sítí s partnery. Zákonem požadovaná transparentnost také vede k vnitřní důvěře a jasnosti.