Katalog

Obsahuje…

seznam hlavních finančních nástrojů

V této části naleznete nejen seznam hlavních možností dotací a obecných finančních produktů, ale také finančních produktů přizpůsobených zemědělství, a co je důležitější, velký katalog hlavních produktů alternativního nebo inovativního financování ilustrovaný diagramem znázorňujícím zúčastněné subjekty a vztahy mezi nimi.

1. HLAVNÍ DOTAČNÍ LINIE

Jedná se o hlavní podporu, přes kterou je odvětví zemědělství podporováno a která nahrazuje staré produkční podpory. Jedná se o dotace na evropské zemědělství a na chov dobytka, jejichž cílem je doplnit příjmy evropských zemědělců.

Tato linie podpory podporuje generační obměnu a omlazení zemědělství, jelikož se zaměřuje na farmáře ve věku mezi 18 a 40 lety. Tato dotace je určena také na podporu technologické modernizace zemědělského sektoru. Dotace až do výše 70 000 EUR jsou k dispozici na nákup všech typů zemědělských strojů a zařízení, na instalaci nebo zdokonalení moderních zařízení pro zavlažování plodin, nákup farem, nákup a/nebo výstavbu zemědělských a hospodářských budov atd.

Tato podpora je určena na obnovu vozového parku traktorů a zemědělských strojů. Výměna strojů a jejich záměna za nové, vybavené moderními technologiemi může zlepšit pracovní podmínky a podpořit energetickou účinnost a udržitelnost životního prostředí.

Tato nařízení umožňují, aby profesionální farmáři (samostatně výdělečně činné osoby) byli zapsáni do regionálního registru prioritních farem. Toto znamená, že poté mají farmy nárok na získání daňových výhod, jako je například minimálně 75 % snížení daně z převodu nemovitostí při pořízení jakéhokoli typu venkovského majetku.

Tato podpora zaručuje vrácení části daní uplatňovaných na zemědělskou naftu (v centech EUR za litr za rok).

Účelem této podpory je podpořit technologickou modernizaci zemědělství. Dotuje až 50 % na pořízení všech typů zemědělských strojů a zařízení, realizaci nebo zlepšení moderních zařízení pro lokální zavlažování plodin, nákup a/nebo výrobu zemědělských strojů, ustájení pro hospodářská zvířata atd.

Tato dotace podporuje vytváření společenství, která pomáhají s udržováním zavlažovací infrastruktury.

Tato podpora se zaměřuje na změnu pěstování zemědělských plodin s cílem podpořit diverzifikaci a zvýšit produktivitu oblastí s přírodními omezeními.

Odkazuje na daňové zvýhodnění, kterým mohou snížit svoji daň z elektřiny a daň z příjmu podle svých výdajů na používání elektřiny k zavlažování.

Jedná se o doplňkovou pomoc EU ze SZP podporující různé způsoby odpovědného a udržitelného zemědělství. Kromě kontroly podmíněnosti má stanoveny environmentální požadavky.

Tato pomoc je zahrnuta do druhého pilíře SZP a je spravována prostřednictvím rozpočtu pro rozvoj venkova. Tyto dotace podporují školení a získání informací, zakládání zemědělsko-potravinářských sdružení, vytváření seskupení a organizací producentů a podporují průmyslovou dynamiku v zemědělsko-potravinářském odvětví prostřednictvím spolupráce.

K dispozici jsou důležité dotace podporující hospodářskou soutěž. Účelem těchto fondů je podpořit účast zemědělců v zemědělských družstvech.

Tyto dotace podporují investice, které mohou snížit spotřebu určitých zdrojů, jako je voda a nafta.

Tyto prostředky jsou k dispozici z veřejných rozpočtů na pokrytí mimořádných škod v oblastech zasažených klimatickými katastrofami.

2. HLAVNÍ PRODUKTY OBECNÉHO FINANCOVÁNÍ
2.1.1. ÚROVEŇ EVROPSKÉ UNIE
 • Evropská investiční banka (EIB):

Financování z EU je k dispozici všem typům společností jakékoli velikosti a v jakémkoliv odvětví, včetně podnikatelů, začínajících podniků, mikropodniků, malých a středních podniků a větších podniků. K dispozici je široká škála financování: obchodní půjčky, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál. EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků. Rozhodnutí o financování z prostředků EU učiní místní finanční instituce, jako jsou banky nebo investoři.

Díky podpoře EU mohou místní finanční instituce podnikům poskytovat dodatečné financování. Přesné podmínky financování – částka, doba trvání, úrokové sazby a poplatky – jsou stanoveny finančními institucemi.

2.1.2. NÁRODNÍ ÚROVEŇ
 • Veřejné bankovnictví se vztahuje na zdroje, které jsou závislé na veřejném sektoru a vlastnictví a kontrola spadá pod stát. Z tohoto důvodu považujeme veřejné bankovní zdroje za subjekty, které patří státu.

V souvislosti s hospodářskou a finanční krizí v posledním desetiletí se úloha veřejného bankovnictví přeměnila na veřejný nástroj k udržení tohoto odvětví. Financování bylo poskytováno subjektům z nejzranitelnějších ekonomik. Některé státy založily úvěrové agentury nebo instituce (například ICO ve Španělsku), které se soustřeďují na různé linie preferenčního financování.

 • Národní podpůrné banky a instituce (NPBI) jsou právnické osoby, které vykonávají finanční, rozvojové a propagační činnosti. Členský stát EU jim uděluje mandát působit na ústřední, regionální nebo místní úrovni.

Národní podpůrné banky fungují jako finanční zprostředkovatelé pro skupinové investice Evropskéinvestiční banky (dále EIB) zaměřené na malé projekty. Poskytují půjčky podnikům a místním orgánům  ve svých domovských zemích a spolupracují s Evropským investičním fondem (EIF) při získání záruk.

 • Existují také záruční instituce známé také jako vzájemné záruční společnosti (VZS), které nabízejí záruky malým a středním podnikům a umožňují přístup k preferenčnímu financování s ekonomickými výhodami (úrokové sazby) a daňovými výhodami (nízké daňové sazby).

Tato záruka poskytnutá záruční společností jménem malého a středního podniku bance umožnuje poskytnout půjčku. Stručně řečeno, záruka je finanční závazek záruční společnosti splatit až určité procento půjčky finanční instituci v případě, že zákazník např. malý a střední podnik není schopen splácet. Záruka obvykle nepokrývá více než 80 % bankovní půjčky a ponechává věřiteli 20 % riziko. Za půjčku zůstává odpovědný malý a střední podnik. Zákazník z malých a středních podniků obvykle platí jednorázový poplatek za zpracování a roční záruční poplatek, který se v jednotlivých záručních institucích liší.

 • Obchodní úvěr od dodavatelů: Lhůta poskytnutá dodavatelem k úhradě za nákupy je výsledkem jednání a důvěry, kterou mají ve své klienty. Kupující společnost dostává příležitost získat financování bez nákladů.
 • Obchodní sleva: Financuje pracovní kapitál prostřednictvím zálohových plateb od klientů.
 • Úvěrový bankovní účet: Bankovní účet, který společnosti umožňuje disponovat prostředky k financování nákladů odvozených z její činnosti až do pevně stanoveného maxima.
 • Potvrzování: Produkt, který usnadňuje správu plateb dodavatelům. Společnost umožní bance spravovat platby jednotlivým dodavatelům.
 • Faktoring: Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli.
 • Pokročilé platby SZP: specifické zemědělské půjčky určené na zálohy plateb SZP.
 • Pokročilé platby za sklizeň: u plodin, které se sklidí, ale neprodají, nabízejí finanční subjekty likviditu.
 • Kampaňové půjčky: Specifické pro zemědělský sektor, jsou určeny k pokrytí finančních nákladů za roční produkční období.
 • Agrární úvěrové pojištění: Financují náklady na agrární pojištění.
 • Zemědělské kreditní karty: Umožňují platby zemědělských vstupů různými způsoby (konec měsíce, odložení atd.).
 • Produkty na vývoz: Zaručují platby v operacích souvisejících se zahraničním obchodem a snižují riziko kolísavosti směnného kurzu ostatních měn.

Investiční úvěry nabízené finančními institucemi mohou mít střednědobý nebo dlouhodobý charakter a mohou být zaměřené na zlepšení, rozšíření a modernizaci struktur a výrobních prostředků s cílem zlepšit efektivitu výroby. Potravinový průmysl může použít tento typ půjčky k investicím do fixního kapitálu.

Finanční instituce kromě toho nabízejí specifické produkty pro financování investic v odvětví zemědělství s přizpůsobenými podmínkami. Nejdůležitější produkty jsou uvedeny níže.

 • Úvěry na nákup venkovských nemovitostí: jedná se o dlouhodobé půjčky, které umožňují financování až na 15 let a zahrnují některé úročené půjčky.
 • Úvěry na zlepšení farmy: dlouhodobé půjčky na modernizaci a začlenění technologie do farem. Obvykle mají splatnost až 15 let a je možné dvouleté období odkladu.
 • Úvěry na instalaci soustavy zavlažovacích systémů.
 • Úvěry na nákup zemědělské techniky. Nové nebo již používané.
 • Půjčky na nákup komponentů na skleníky.
 • Úvěry na novou výsadbu: je možné financovat až 8 let investic na instalaci nové výsadby a je možná doba odkladu, dokud nová výsadba nezačne plodit.
 • Půjčky na nákup hospodářských zvířat: jejich doba trvání se liší v závislosti na typu hospodářských zvířat.
 • Jako alternativní možnost financování fixního kapitálu poskytují finanční instituce zemědělskému sektoru produkty leasingu a pronájmu. Tyto nástroje umožňují nahrazení nákupu zboží pravidelnou platbou nájemného (smlouva zahrnuje možnost nákupu zboží na konci leasingové nebo nájemní smlouvy). Pronajímatel odpovídá za údržbu a zlepšování produktu.
3. HLAVNÍ FINANČNÍ PRODUKTY ADAPTOVANÉ NA ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Mnoho z těchto produktů specifických pro zemědělský trh jsou tradičními produkty financování, ve kterých byly některé jejich prvky přizpůsobeny zemědělským cyklům. Upravenými prvky jsou období amortizace kapitálu, doba odkladu a úrokové sazby.
 • Je důležité zdůraznit důležitost pojištění jako mechanismu pro zajištění příjmu a likvidity pro případné nepředvídané události. Musí být zvažováno nejen jako forma záruky pro farmáře, ale také pro rodinu, zákazníky, dodavatele a veřejné subjekty.
 • Mezi produkty pro řízení rizik existuje velké množství alternativ přizpůsobených zemědělskému světu, jako je životní pojištění, úrazové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pojištění farmy (stroje, zařízení, bydlení, krádež, požár atd.) nebo zemědělské pojištění, které je specifickým a výhradním produktem zemědělského sektoru.
– ZEMĚDĚLSKÝ SEKTOR

a) Více rizikové nebo kombinované pojištění rizik – tato pojištění poskytují konkrétní záruky proti konkrétním rizikům, která mají vliv na pojištěnou produkci. V případě náhrady se u tohoto typu pojištění stanoví škoda a odpovídající náhrada na úrovni pozemku.

b) Výnosové pojištění – Výnosové pojištění pokrývá všechny nepříznivé povětrnostní podmínky a další přirozená rizika ovlivňující plodinu. Prostřednictvím těchto pojištění má farmář zaručené procento pojistitelných výnosů na své farmě.

– SEKTOR HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

a) Pojištění úrazů a nemoci – Tento typ pojištění pokrývá různá rizika pro zvířata (zranění, utonutí, záplavy, atd.). V rámci základního úrazového pojištění se stanoví náhrada na zvíře.

b) Pojištění odstranění mrtvých zvířat na farmě – toto pojištění je jednou z forem „pojištění poskytovaných služeb“, které zemědělci nabízí možnost zaručit veškeré náklady.

c) Indexované pojištění sucha pro hospodářská zvířata – Toto pojištění poskytuje náhradu za zvýšené náklady na krmivo pro zvířata v důsledku nedostatku vegetace.

Stávající pojištění lesní produkce je více rizikové, se základním krytím rizika požáru v zalesněné zemědělské půdě a v korkových dubových hájích.

4. HLAVNÍ PRODUKTY/CESTYALTERNATIVNÍHO NEBO  INOVATIVNÍHO FINANCOVÁNÍ