DE03: K. & T. Goebel, S. Kunkel

Kathrin Goebel, Thomas Goebel, Silke Kunkel

Idag arbetar ungefär lika många människor på Demeter-gården Hofgut Oberfeld som för hundra år sedan – och gården är stolt över det. Hofgut Oberfeld och dess folk är övertygade om att riktigt god mat inte skapas genom att “rädda” arbetskraft – utan genom att placera den på rätt plats och tillgodose andra människors behov i processen.

Ursprungligen var gården en hessisk statlig domän, som togs över av ett medborgarinitiativ 2006. Initiativet Domäne Oberfeld e. V. var kärnan i projektet. Det grundades som ett medborgarinitiativ 2003 för bevarande och omvandling av Hofgut Oberfeld. Idag är föreningen ett forum för supportrar och aktivister och har ett nära samarbete med lantbrukssamhället. Med stöd av en stiftelse baserad i Darmstadt kunde den särskilt etablerade stiftelsen Hofgut Oberfeld köpa gården och arrendera marken. Medborgarinitiativet gav också upphov till ett medborgarföretag för jordbruk, som nu har 176 aktieägare, mestadels medborgare från Darmstadt, som under tiden har bidragit med cirka 1,8 miljoner euro i kapital. Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG (HOLAG) har tagit över delar av gården på ärftligt arrende och jordbruksmark på andrahandsuthyrning. På arrendemarken byggde HOLAG en ladugård med mjölkbearbetnings- och hötillverkningshall, ett bageri och gårdsbutiken.

HOLAG är ett litet publikt aktiebolag med en styrelse med sex medlemmar. I denna organisationsform, som hittills har varit sällsynt för ekologiskt jordbruk, arbetar de tre styrelseledamöterna Kathrin Goebel, Thomas Goebel och Silke Kunkel, utsedda av styrelsen, mycket framgångsrikt med cirka 60 anställda.

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

Namn: Kathrin Goebel, Thomas Goebel, Silke Kunkel.

Födelseår: 1974 / 1972 / 1972.

Kön: Kvinna /Man/Kvinna.

Utbildning: Kathrin Goebel bonde och veterinär, Thomas Goebel bonde Dipl.Agrar / Silke Kunkel orthoptist och Dipl. Herb. Med.

Ockupation: Heltidsbonde och heltidsbonde. Heltidsentreprenör och heltidsentreprenör.

2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG

Gårdsplats: Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG, Erbacher gata 125, 64287 Darmstadt (på 64287).

Jordbruksareal i ha: 161 ha.

Gårdbeskrivning: Hofgut Oberfeld är en till stor del avrundad blandad jordbruksgård med efterföljande bearbetning och direktmarknadsföring, inklusive catering på gården och säsongsbetonad trädgårdsarbete.

Nötkreatur och fjäderfä hålls på grundval av en hållbar förvaltning av jordbruksmarken (115ha åkermark, 46ha gräsmark).

Bolaget fokuserar på konjunktur- och materialcykler och omfattande värdeskapande inom bolaget.

Det finns en egen fröförökning, erbjudande av säsongsbetonade trädgårdar för lokalbefolkningen, ett gårdsbageri, ett gårdsmejeri, en gårdsbutik och ett gårdscafé.

Med ett mångsidigt biodynamiskt jordbruk formas naturrummet på ett ekologiskt värdefullt sätt och mat full av vitalitet produceras. Dessa bearbetas med hantverk till en mängd distinkta produkter.

Människorna på Hofgut Oberfeld säkerställer produkternas ursprungliga karaktär genom transparenta och tydliga processer.

Alla deras handlingar växer ur behoven i den naturliga och sociala miljön och strävar efter att tillfredsställa kunder och partners.

På Hofgut kombineras områdena boende, arbete och rekreation för att bilda en omfattande bostadsyta. Syftet är att möjliggöra och främja möten mellan olika människor och ett livligt samhälle.

Med jordbruk och direkterbjudanden på gården och de säsongsbetonade trädgårdarna erbjuds människor som kommer till gården en mängd olika upplevelser med livsmiljön och får differentierade insikter om livsmedelsproduktionens natur.

På grund av det konsumentorienterade gårdskonceptet har Hofgut Oberfeld blivit ett jordbrukskulturellt centrum på bara tio år, vilket har en stor dragningskraft på stadsbefolkningen. Eftersom de berörda medborgarägarna kommer att fortsätta att ha något att säga till om i gårdens utveckling under de kommande åren, är det garanterat att gården kommer att förbli en spännande destination för konsumenter utan jordbruksbakgrund i framtiden.

3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING

Sedan stiftelsen med 30 aktieägare och 280 000 euro aktiekapital har kapitalökningar för kommande investeringar genomförts om och om igen. Med pengarna från aktieägarna och lån från olika banker var det möjligt att bygga om gården inom alla områden, inklusive helt nya odlings- och marknadsföringskoncept. I detta syfte gjordes också investeringar i utveckling, ett lokalt värmenät med flisuppvärmning och solceller. HOLAG har nu en balansomslutning på cirka 3 miljoner euro och en soliditet på cirka 60%. Stödprogram för offentliga investeringar användes för jordbruksbyggnader och produktion av förnybar energi.

Den tidigare konventionella åkergården med fokus på spannmålsproduktion omvandlades gradvis till en mycket diversifierad, ekologiskt förvaltad blandad gård med olika djurarter. Mjölkproduktionen återuppbyggdes till exempel helt med 40 mjölkkor, delvis av rödlistearten Black and Brown Lowland Cattle. Alla kalvar finns kvar på gården och köttet marknadsförs uteslutande via gårdsbutiken. Dessutom tillhör nu cirka 1 250 värphöns, 250 gödningsgäss och 100 slaktkycklingar gården.

Att hålla alla husdjur så artanpassade som möjligt är högsta prioritet för jordbruksförvaltningen. De bästa exemplen på detta är moderbunden kalvskötsel, som tilldelades Hessianpriset för djurvälfärd inom jordbruket 2015. En generöst utformad ladugård speciellt för hornbärande kor och naturlig hoppning av gårdens egna avelstjurar är också en del av detta. Värphönsen bor i mobila hus som gör att de kan ströva fritt på olika platser.

Utöver sitt ekonomiska stöd kan aktieägarna också engagera sig på andra sätt. Deras samarbete är uttryckligen önskvärt när det gäller operativ utveckling, finansiering, kontroll eller PR.

Stiftelsen Hofgut Oberfeld är “paraplyet” för projekt och initiativ från de samarbetspartner som är aktiva i det övergripande Oberfeldprojektet.

Många människor har visat solidaritet med tanken på att rädda den sista gården i kärnstaden Darmstadt och bevara Oberfeld som öppen mark och ett lokalt rekreationsområde och förbättra den genom ekologisk förvaltning.

Följande uppnåddes med finansieringen via ett publikt aktiebolag:

  • Bidrag till domstolens finansiering
  • Brett medborgardeltagande
  • Kundlojalitet
  • Ytterligare yttre påverkan och uppmärksamhet

Var och en av aktieägarna står för 10 000 m2 mark med 100 ton humus i matjorden, samt två fruktträd och tre säsongsträdgårdar, tio kycklingar, en ko och två gäss.

– Om man vill bygga upp en liknande gårdsorganism råder vi dig att hålla ett öga på gården och den sociala miljön och deras interaktioner samtidigt. Många utvecklingar, t.ex. kultursatsningar, men också kunnande kom från miljön. Samtidigt “togs människorna med” av gårdens utveckling. De har lärt sig mycket om jordbruket, engagerat sig i det, tagit över andelar i gården eller blivit kunder som utgör den ekonomiska grunden för den nuvarande gården. I slutändan ligger framgång i denna interaktion mellan miljön och gården.

“ En viktig framgångsfaktor för oss i allmänhet och även för finansieringen av projektet inom ramen för aktiebolaget och grunden var att vi utvecklade steg för steg. På så sätt kunde alla som var involverade i projektet, men också alla från miljön, förstå utvecklingen, lära känna varandra och bygga förtroende, även om det också fanns kriser under denna utveckling.”

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS

Utbildningsupplevelser och luckor: Viktiga kompetenser:

  • Fysisk och mental uthållighet och en reflekterande attityd
  • Förståelse för en holistisk gårdsorganism
  • Levande samarbete och gemenskap
  • Tålamod, öppenhet, samarbete, öppenhet och kommunikation när det gäller både verksamheten och dess viktigaste ekonomiska siffror.

Slutliga överväganden: Styrka, kunnande och långsiktiga investeringar är nödvändiga för att bygga upp en mångsidig biodynamisk gård med bearbetning och marknadsföring. För att uppnå detta grundade till en början ett 30-tal medborgare ett litet aktiebolag tillsammans med jordbrukarna: ett medborgarinitiativ blev därmed ett medborgarföretag.

Aktieägarna bidrog inte bara med eget kapital, utan också med sina kunskaper från ett brett spektrum av yrken. Under tiden deltog cirka 176 personer i det gemensamma företaget, som med en andel på cirka 60 procent har en stabil grund även för den framtida utvecklingen.

Våra aktier är “registrerade aktier med begränsad överlåtbarhet”, så de kan endast säljas med styrelsens godkännande, och respektive ägare är alltid känd. En gång om året presenteras årsredovisningen på bolagsstämman. Den beslutar om vinstanslag, om ändringar av bolagsordningen och väljer en tillsynsnämnd vart tredje år. Styrelsen utser i sin tur styrelsen för fem år i taget. Styrelsen förvaltar bolaget och samordnar långsiktiga beslut och större investeringar med styrelsen.

Grunden för att nå och övertyga mer än 100 personer med ett gårdskoncept är en hög kvalitetsstandard för att hantera människor, natur och djur samt stor transparens mot omvärlden och glädje i kommunikation och kundrelationer.

På Hofgut Oberfeld söks utbytet med kunder och kollegor, nya lösningar utvecklas och upplevelser förs vidare med glädje.

Genom biodynamiskt jordbruk utvecklas Hofgut Oberfeld till en holistisk gårdsorganism där man kan uppleva hem och dra vitalitet. Färgstark och livlig jordbrukskultur kan upplevas genom evenemang relaterade till jordbruk.

Kulturen i detta samhälle möjliggör identifiering, personligt ansvar, kreativitet och utveckling av individen och företaget.

Alla viktiga och långsiktiga avtal mellan HOLAG och SHO eller andra hyresvärdar fastställs i lämpliga avtal, vilket är tidskrävande tills alla frågor har klargjorts och överenskommelser nåtts på omtvistade punkter. Därefter leder dock tydligheten till handlingsutrymme och planeringssäkerhet och därmed en god grund för större utvecklingsåtgärder som byggåtgärder och öppnande av nya verksamhetsområden.

Organisationsformen som en rådgivande intresseorganisation kräver viss administration och mycket öppenhet, vilket förvisso bara är “värdefullt” som en allmän regel när en viss storlek/finansiell ram eller komplexitet uppnås. Den rådgivande gruppen för T2S är särskilt lämplig för att inkludera många partner eller för nätverkande med partner. Den rättsligt nödvändiga öppenheten leder också till internt förtroende och tydlighet.